Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. BŁ. LAURY VICUŇA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO IM. ŚW. JANA BOSKO W BYDGOSZCZY

Podstawa prawna:

 1. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 3. Wytyczne dla szkoły  podstawowej – edukacja wczesnoszkolna ogłoszone w dniu 15 maja 2020 r. przez Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły w okresie pandemii COVID-19. Dotyczy wszystkich pracowników SPTS i LOTS w Bydgoszczy, rodziców oraz dzieci uczęszczających do szkoły, a także wszystkich przebywających na terenie szkoły.
 2. Celem procedur jest określenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny dzieci, uczniów i pracowników przebywających na terenie SPTS i LOTS w Bydgoszczy w trakcie pandemii koronowirusa CoVid-19 zgodnie z  wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz MEN.
 3. Rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń, świadomy odpowiedzialności i zagrożeń, decydując się na udział dziecka/uczenia  w konsultacjach/egzaminach odbywających się na terenie szkoły w okresie epidemii Covid-19, jest zobowiązany zapoznać się z procedurami  podpisać  oświadczenie, stanowiące ( załącznik 2 ).

§ 2

 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE KONSULTACJI

 1. Konsultacje na terenie  szkoły  są dobrowolne.
 2. Uczniowie odbywają konsultacje w wyznaczonych przez Dyrektora salach i godzinach. Plan zajęć podany jest na stronie internetowej szkoły i w e-dzienniku.
 3. Uczeń zgłasza chęć udziału w konsultacjach na terenie szkoły nauczycielowi przedmiotu.
 4. W sekretariacie szkoły znajduje się rejestr uczniów/nauczycieli wchodzących do szkoły (imię i nazwisko,  godzina)
 5. Na teren szkoły należy wejść wejściem głównym od strony boiska.
 6. Podczas wchodzenia na teren szkolny należy zachować dystans społeczny (2m).
 7. Przy wejściu do szkoły należy umyć  ręce płynem do dezynfekcji.
 8. Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostają przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie wyprać lub zdezynfekować (wykładziny, pluszowe zabawki itp.).
 9. W jednej sali może przebywać maksymalnie 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów (nie więcej niż o 2).
 10. Osoby pracujące z uczniami mają zachować dystans społeczny (wynoszący 2 metry), w każdej przestrzeni szkoły.
 11. W salach lekcyjnych  oodległości    pomiędzy stanowiskami nauki wynoszą min.1,5 m

      (1 uczeń – 1 stolik).

 1. Uczniowie korzystają  z własnych zestawów podręczników, przyborów, kalkulatorów.
 2. Po zakończeniu zajęć  sala zostanie poddana dezynfekcji i wietrzeniu.
 3. Wietrzenie sal dydaktycznych odbywa się co godzinę.
 4. Uczniowie  nie korzystają z dystrybutorów wody, automatów, boiska szkolnego.
 5. Nauczyciel dokumentuje zajęcia w e-dzienniku.

§ 3

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY

 1. Rodzice przyprowadzają dzieci  zgodnie z harmonogramem konsultacji umieszczonym na stronie internetowej szkoły i w e-dzienniku.
 2. Uczniowie na konsultacje przyjmowani są po złożeniu podpisanego przez rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia oraz zapoznania się z przyjętymi procedurami postępowania w szkole w trakcie pandemii koronawirusa Covid-19. ( załącznik 2).
 3. Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do wydzielonej na parterze przestrzeni wspólnej.
 4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły muszą  zachować dystans społeczny (wynoszący 2 metry) w stosunku do  pracowników,  innych dzieci i ich rodziców.
 5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają/odbierają dziecko pojedynczo (1 rodzic/opiekun-1 dziecko ), w przypadku rodzeństwa – 1 opiekun.
 6. Dzieci są przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, dziecko nie może wziąć  udziału w konsultacjach.
 8. Po wejściu do szkoły uczeń  myje ręce płynem do dezynfekcji, a następnie udaje się do sekretariatu szkoły w celu pomiaru temperatury  i przekazania oświadczenia.
 9. Rodzic/opiekun prawny  wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecka termometrem bezdotykowym,  podpisując oświadczenie (załacznik2).
 10. Pomiar temperatury odbywa się w sekretariacie. Dokonuje go osoba wyznaczona przez Dyrektora zaopatrzona w rękawiczki i maseczkę ochronną.
 11. Uczeń bez objawów chorobowych (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.) po sprawdzeniu temperatury może uczestniczyć w konsultacjach i udać się w tym celu do odpowiedniej sali.

§ 4

ZADANIA  PRACOWNIKÓW  SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII

 1. DYREKTOR
 1. Ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby Covid-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym m.in. w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego

reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby Covid-19.

 • Planuje organizację pracy szkoły na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie dzieci, które rodzice decydują się przyprowadzić do szkoły w czasie epidemii.
 • Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka Covid-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły (załącznik 2).
 • Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: gabinet pielęgniarki.
 •  Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki,

fartuchy, dozowniki itd.) oraz środki  do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 •  Wyznacza pracownika odpowiedzialnego za umieszczenie  w widocznych miejscach w szkole instrukcji  z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci

      (załącznik 3 i nr 4)  oraz numerami alarmowymi (załącznik 5).

 • Dyrektor monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

      dotykowych : poręczy, klamek i powierzchni płaskich, klawiatury, włączników.

 1.  Dyrektor potwierdza informację o zagrożeniu epidemiologicznym u lekarza lub inspektora sanitarnego oraz ustala z nimi zasady postępowania.
 2.  Dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę oraz kuratorium oświaty o zagrożeniu epidemiologicznym w szkole.
 • PRACOWNICY
 1. Obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie wszelkich procedur, zarządzeń, regulaminów obowiązujących na terenie szkoły związanych z zapobieganiem i zminimalizowaniem zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19
 2. Do pracy mogą przychodzić tylko zdrowi pracownicy, bez jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej, a w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych ( wysoka temperatura, suchy kaszel, trudności z oddychaniem)  pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem, stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 3. Nauczyciel stawia się do pracy wg ustalonego harmonogramu.
 4. Po przyjściu do pracy, myje  i dezynfekuje ręce oraz udaje się do sekretariatu w celu złożenia oświadczenia (załącznik 1) i pomiaru temperatury.
 5. Jeżeli temperatura ciała nie przekracza 37o i  nie ma objawów grypopodobnych, np. kaszel, katar –  pracownik może być dopuszczony do pracy.
 • Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do  codziennego pomiaru temperatury.
 • Przy każdym wejściu/wyjściu do/ze szkoły  pracownik zobowiązany jest do zdezynfekować ręce.
 • Pracownicy w każdej przestrzeni zachowują między sobą dystans społeczny (wynoszący 2 metry), w razie potrzeby zakładają rękawiczki i maseczki.
 • Pracownicy świadczą pracę wg ustalonego przez pracodawcę harmonogramu pracy oraz harmonogramu dyżurów.
 • PRACOWNICY OBSŁUGI
 1. Pracownik  obsługi odpowiedzialny jest za wskazanie uczniom, gdzie mają się udać po wejściu do szkoły. 
 2. Pracownicy obsługi zobowiązani są po każdych zajęciach   dezynfekować i wietrzyć  sale lekcyjne (wykonanie czynności pracownik potwierdza poprzez podpisanie karty monitorowania dezynfekcji znajdujących się na drzwiach sal lekcyjnych).
 3. Pracownicy, przeprowadzając dezynfekcję, ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 4. Pracownicy obsługi zapewniają bieżącą dezynfekcję stolików, krzeseł, toalet, szatni oraz:
  1. ściśle przestrzegają czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów,
  1.  wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia.
 5. Pracownik obsługi wykonuje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet (min. 2 razy dziennie).
 • NAUCZYCIELE
 1. Nauczyciel stawia się do pracy wg ustalonego harmonogramu.
 2. Po przyjściu do pracy myje  i dezynfekuje ręce oraz udaje się do sekretariatu w celu złożenia oświadczenia (załącznik 1 ) i pomiaru temperatury.
 3. Jeżeli temperatura ciała nie przekracza 37o i  nie  objawów grypopodobnych,  np. kaszel, katar –  nauczyciel  może udać się do wyznaczonej sali i tam oczekuje na uczniów.
 4. Nauczyciel unika zbędnego przemieszczania się po szkole.
 5. Nauczyciel odpowiada za właściwą organizację konsultacji:
 6. sprawuje opiekę nad uczniami, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny (przestrzegając procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa) ,
 7. przypomina uczniom o potrzebie dezynfekowania rąk i  nieprzemieszczaniu  się niepotrzebnie po budynku szkoły,
 8. organizuje pracę tak, aby w sali lekcyjnej nie przebywało więcej niż 12  uczniów (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego,  można zwiększyć liczbę uczniów nie więcej niż o 2),
 9. wyznacza uczniom  stałe miejsca przy stoliku (1 uczeń-1stolik), tak aby między stolikami zachowany był odstęp 1,5 metra,
 10. dba o to, aby każdy uczeń używał wyłącznie przyniesionych przez siebie przyborów szkolnych  i podręczników,
 11.  w trakcie konsultacji wietrzy salę (jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwalają).
 12. Nauczyciel ma obowiązek natychmiastowego zareagowania, jeśli u dziecka zauważy jakiekolwiek objawy chorobowe: powiadamia rodziców i informuje Dyrektora, zachowując dystans 2 metry,   zaprowadza dziecko do izolatorium (gabinet szkolnej pielęgniarki), podejmuje wszelkie czynności, by pomóc dziecku .
 • RODZICE
 1. Rodzic przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły wypełnia   oświadczenie dotyczące zapoznania się  z „Procedurami bezpieczeństwa ochrony dzieci, uczniów, pracowników przed Covid-19  na terenie Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Błogosławinej Laury Vicuna  i Liceum Ogólnokształcącym  Towarzystwa Salezjańskiego im. Świętego Jana Bosko w Bydgoszczy ”  i wyraża zgodę na pomiar temperatury u  dziecka po przyjściu do szkoły.
 2. Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe.
 3. W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u dziecka, rodzic powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. Rodzicom nie wolno zataić informacji,  przyprowadzić dziecka do szkoły,  jeżeli w domu  przebywa ktoś w  kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzice przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych lub sugerujących chorobę zakaźną.
 6. Rodzic musi zapewnić dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
 7. Rodzic przyprowadza dziecko do szkoły  wyposażone w najpotrzebniejsze przybory.
 8. Rodzice/osoba przyprowadzająca ustawia się z dzieckiem przy wejściu głównym do szkoły wyłącznie w wyznaczonej przestrzeni, wyposażony w maseczkę, z zachowaniem zasady odstępu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem.
 9. Rodzice lub interesanci mogą wejść do budynku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe,  dezynfekcja rąk) i wyłącznie za zgodą dyrektora.
 10. Ogranicza się  przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum,
 11. Jeżeli w trakcie pobytu w szkole, dziecko przejawia niepokojące objawy chorobowe, rodzice są zobowiązani  do odebrania dziecka ze szkoły w jak najkrótszymi czasie.
 12. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu.
 13. Rodzice zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole w okresie epidemii i zobowiązują się do przestrzegania ustalonych w nich zasad związanych z reżimem sanitarnym.

§ 5

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID – 19 U DZIECKA LUB PERSONELU SZKOŁY

 1. Do  szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe dzieci i zdrowe osoby dorosłe (bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę).
 2. Każdy pracownik przekazuje dyrektorowi numer telefonu do kontaktu z osobą, którą należy powiadomić w razie podejrzenia zakażeniem koronawirusem.
 3. W widocznym miejscu szkoły zostają umieszczone numery telefonów stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych i organu prowadzącego.
 4. W szkole zostaje wyznaczony obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku  objawów chorobowych, tzw. izolatorium (gabinet pielęgniarki), w którym znajduje się m.in.:  leżak/materac, apteczka, środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 5. W przypadku zauważenia przez nauczyciela wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby, nauczyciel zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu i powiadomić rodziców. Pracownik obsługi odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono  podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę Covid-19, zachowując przy tym wszelkie środki ostrożności.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów choroby, pracownik zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły. Pracownik zostaje odizolowany do odrębnego pomieszczenia. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby medyczne, Powiatową Stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń.
 7. Obszar, w którym poruszał się ewentualny zarażony, poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami, a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty ), zdezynfekowane.
 8. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanej z symptomami, świadczącymi o wystąpieniu choroby, każdy powinien zwrócić się do właściwej stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 9. Każdy rodzic i pracownik szkoły powinien na bieżąco śledzić informacje GIS i Ministra Zdrowia (dostępne na stronach www.gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus) oraz informacje i komunikaty dyrektora  umieszczane w dzienniku.
 10. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły oraz pracownicy placówki zostali poinstruowani, że:
  1. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przyprowadzać dzieci do szkoły, a pracownicy przychodzić do pracy,
  2. w razie rozwoju choroby, powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
  3. w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni kora wirusem.

 ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

§ 6

 1. ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO
 1. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby zdrowe (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły należy wejść wejściem głównym od strony boiska.
 4. Wszyscy przebywający na terenie szkoły mają  obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 5. Podczas wchodzenia na teren szkoły i w każdej innej przestrzeni publicznej należy zachować dystans społeczny (wynoszący 2 metry).
 6. Drzwi do szkoły  powinny być   otwarte. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte,  należy na bieżąco  dezynfekować klamki/uchwyty.
 7. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  1. zdający,
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy i osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, magnetofony),
  3. pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
  4. pracownicy służb medycznych.
 8. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.
 9. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek umyć ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 10. Każda osoba wchodząca na teren szkoły ma mierzoną temperaturę ciała termometrem     bezdotykowym.
 11. Zdający, członkowie zespołu nadzorującego, przy wejściu do szkoły podpisują oświadczenie dotyczące zapoznania się  z „Procedurami bezpieczeństwa ochrony dzieci, uczniów, pracowników przed Covid-19  na terenie Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Błogosławionej Laury Vicuna  i Liceum Ogólnokształcącym  Towarzystwa Salezjańskiego im. Świętego Jana Bosko w Bydgoszczy ”  i wyraża zgodę na pomiar temperatury  po przyjściu do szkoły  (Załącznik 6). Jeżeli zdający jest nieletni, ma obowiązek przyjść na egzamin z oświadczeniem podpisanym przez rodzica (Załącznik 7).
 12. Zdający ma  zapewnione miejsce, w którym może  zostawić rzeczy osobiste.
 13. W salach egzaminacyjnych ławki ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi  zachowany był co najmniej 1,5- metrowy odstęp między ławkami.
 14. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego ustawione są  z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu.
 15. Dla każdej sali egzaminacyjnej sporządza się plan.
 16. Losowanie numerów miejsc w sali egzaminacyjnej odbywa się w następujący sposób:
  1. zdający wskazuje kartkę z numerem stolika,
  2. członek Zespołu Nadzorującego w rękawiczkach podnosi kartkę i odczytuje numer zdającemu.
 17. Przed każdym egzaminem i po egzaminie  ławki i krzesła w sali egzaminacyjnej  oraz  sprzęt elektroniczny, narzędzia i  materiały, z których korzysta więcej niż jedna osoba,  są dezynfekowane.
 18. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika,  znajduje się  dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz informuje się  zdających o konieczności użycia go przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.
 19. Płyn do dezynfekcji rąk i instrukcja dotycząca prawidłowego mycia rąk są dostępne są w każdej sali egzaminacyjnej.
 20. Sale egzaminacyjne są  wietrzone  przed wejściem do nich zdających i  mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, w celu  zapewnienie komfortu zdających.
 21. Toalety na bieżąco są dezynfekowane.
 22. Prowadzony jest monitoring dezynfekcji sal egzaminacyjnych.
 23. Wydzielone jest odrębne pomieszczenie (gabinet pielęgniarki) dla osób, u których w trakcie trwania egzaminu, zaobserwuje się objawy związane z zarażeniem koronawirusem.
 24. Zdający, który przystępuje do dwóch egzaminów jednego dnia, może w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego (minimum 2 metry).
 25. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną .  
 • ZESPÓŁ NADZORUJĄCY
 1. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego informuje członków Zespołu Nadzorującego (ZN) przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie ZN muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów związanych z zarażeniem koronawirusem.
 2. ZN ma obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 3. Członek ZN po wskazaniu przez zdającego kartki z numerem stolika podnosi kartkę (w rękawiczkach ochronnych)  i odczytuje numer zdającemu.
 4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 5. Członkowie ZN podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej muszą mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 6. Członkowie ZN mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc.
 7. Członkowie ZN oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 8. Członkowie ZN nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi  egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 9. Członkowie ZN w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
 10. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym:
  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  2.  obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  3.  niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,
  5. o możliwości dzielenia się  wrażeniami po egzaminie  wyłącznie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
 11. Członkowie ZN rozdają zdającym arkusze w rękawiczkach oraz mają zakryte usta i nos.
 12. Członkowie ZN powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.
 13. W trakcie trwania egzaminu członkowie ZN podchodząc do zdającego,  mają zakryte usta i nos.
 14. Jeżeli zdający lub członek ZN przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby do odrębnego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki) z zapewnieniem (minimum 2 metrów) odległości od innych osób.
 15. W trakcie  trwania egzaminu członkowie ZN wietrzą salę, mniej więcej co godzinę (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, w celu zapewnienia komfortu zdających.
 16. Członkowie ZN muszą pamiętać, że  wciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • ZDAJĄCY
 1. Zdający ma obowiązek zachowania dystansu społecznego ( minimum 2 metry), czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej.
 2. Zdający nie może  wnieść na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie i na oświadczeniu (załącznik 6), korzystając z własnego długopisu. Jeżeli zdający jest nieletni, ma obowiązek przyjść na egzamin z oświadczeniem podpisanym przez rodzica (Załącznik 7).
 4. Zdający ma obowiązek  zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 5. Zdający wskazuje członkowi ZN kartkę z numerem stolika,  który  zajmie  w sali egzaminacyjnej. Członek ZN w rękawiczkach ochronnych podnosi kartkę i odczytuje numer zdającemu.
 6. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. wychodzi do toalety,
  2.  podchodzi do niego egzaminator,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 8. Zdający może przynieść własną butelkę z wodą (szkoła nie zapewnia wody pitnej).
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, zachowując dystans społeczny (minimum 2 metry).
 10. Zdający  może zjeść przyniesiony przez siebie produkty w czasie przerwy między egzaminami.
 11. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 12. W przypadku zaobserwowania u zdającego objawów choroby, zdający zostaje odizolowany do odrębnego pomieszczenia. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby medyczne, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 2.  Procedury obowiązują do odwołania.
 3. Procedury zostaną uruchomione przez Dyrektora z chwilą, gdy:
  1. zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki,
  2. zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej

Bydgoszcz, dnia  25.05.2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 – Oświadczenie pracownika

Załącznik 2 – Oświadczenie Rodziców, opiekunów prawnych, ucznia pełnoletniego

Pobierz (PDF, 271KB)

Załącznik 3 – Jak skutecznie umyć ręce

Pobierz (PDF, 289KB)

Załącznik 4 – Jak dezynfekować ręce

Pobierz (PDF, 331KB)

Załącznik 5 – Numery telefonów

Pobierz (PDF, 369KB)

Załącznik 6 – Oświadczenie zdającego egzamin lub członka ZN

Pobierz (PDF, 282KB)

Załącznik 7 – Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

Pobierz (PDF, 284KB)

OPIS I OBJAWY CHOROBY NA PODSTAWIE OGÓLNODOSTĘPNYCH INFORMACJI

Pobierz (PDF, 210KB)


 • RSS
 • Facebook
 • Picasa
 • YouTube