Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży

Rekrutacja do liceum na rok szkolny 2020/21

D o k u m e n t y do LOTS:

 • podanie z kwestionariuszem osobowym (na blankiecie przygotowanym przez szkołę – do pobrania ze strony internetowej)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (może być kserokopia)
 • świadectwo ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
 • wykaz ocen z I półrocza klasy VIII (poświadczony przez rodzica / prawnego opiekuna)
 • 3 fotografie

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły
od 15 kwietnia do 12 czerwca 2020 r.
w godz. 8.00 – 14.00

 • Przy złożeniu kompletu dokumentów zostanie wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej z Księdzem Dyrektorem
 • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbywa się w obecności rodziców
 • Po decyzji Dyrektora o przyjęciu do szkoły – oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 24 czerwca 2020 do godz. 14:00.

Podanie do LOTS

 • GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Ramowy plan LOTS

 • GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Umowa

 • GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 • RSS
 • Facebook
 • Picasa
 • YouTube