Zorganizowany wypoczynek dla młodzieży
01 Cze 2020

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO
 1. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby zdrowe (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Na teren szkoły należy wejść wejściem głównym od strony boiska.
 4. Wszyscy przebywający na terenie szkoły mają  obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 5. Podczas wchodzenia na teren szkoły i w każdej innej przestrzeni publicznej należy zachować dystans społeczny (wynoszący 2 metry).
 6. Drzwi do szkoły  powinny być   otwarte. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte,  należy na bieżąco  dezynfekować klamki/uchwyty.
 7. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  1. zdający,
  2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy i osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, magnetofony),
  3. pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
  4. pracownicy służb medycznych.
 8. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.
 9. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek umyć ręce płynem dezynfekującym znajdującym się przy drzwiach wejściowych.
 10. Każda osoba wchodząca na teren szkoły ma mierzoną temperaturę ciała termometrem     bezdotykowym.
 11. Zdający, członkowie zespołu nadzorującego, przy wejściu do szkoły podpisują oświadczenie dotyczące zapoznania się  z „Procedurami bezpieczeństwa ochrony dzieci, uczniów, pracowników przed Covid-19  na terenie Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Błogosławionej Laury Vicuna  i Liceum Ogólnokształcącym  Towarzystwa Salezjańskiego im. Świętego Jana Bosko w Bydgoszczy ”  i wyraża zgodę na pomiar temperatury  po przyjściu do szkoły  (Załącznik 6). Jeżeli zdający jest nieletni, ma obowiązek przyjść na egzamin z oświadczeniem podpisanym przez rodzica (Załącznik 7).
 12. Zdający ma  zapewnione miejsce, w którym może  zostawić rzeczy osobiste.
 13. W salach egzaminacyjnych ławki ustawione są w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi  zachowany był co najmniej 1,5- metrowy odstęp między ławkami.
 14. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego ustawione są  z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu.
 15. Dla każdej sali egzaminacyjnej sporządza się plan.
 16. Losowanie numerów miejsc w sali egzaminacyjnej odbywa się w następujący sposób:
  1. zdający wskazuje kartkę z numerem stolika,
  2. członek Zespołu Nadzorującego w rękawiczkach podnosi kartkę i odczytuje numer zdającemu.
 17. Przed każdym egzaminem i po egzaminie  ławki i krzesła w sali egzaminacyjnej  oraz  sprzęt elektroniczny, narzędzia i  materiały, z których korzysta więcej niż jedna osoba,  są dezynfekowane.
 18. W przypadku egzaminu z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika,  znajduje się  dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz informuje się  zdających o konieczności użycia go przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.
 19. Płyn do dezynfekcji rąk i instrukcja dotycząca prawidłowego mycia rąk są dostępne są w każdej sali egzaminacyjnej.
 20. Sale egzaminacyjne są  wietrzone  przed wejściem do nich zdających i  mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, w celu  zapewnienie komfortu zdających.
 21. Toalety na bieżąco są dezynfekowane.
 22. Prowadzony jest monitoring dezynfekcji sal egzaminacyjnych.
 23. Wydzielone jest odrębne pomieszczenie (gabinet pielęgniarki) dla osób, u których w trakcie trwania egzaminu, zaobserwuje się objawy związane z zarażeniem koronawirusem.
 24. Zdający, który przystępuje do dwóch egzaminów jednego dnia, może w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, pamiętając o zachowaniu dystansu społecznego (minimum 2 metry).
 25. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną .  
 • ZESPÓŁ NADZORUJĄCY
 1. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego informuje członków Zespołu Nadzorującego (ZN) przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie ZN muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów związanych z zarażeniem koronawirusem.
 2. ZN ma obowiązek zakrywaniaust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 3. Członek ZN po wskazaniu przez zdającego kartki z numerem stolika podnosi kartkę (w rękawiczkach ochronnych)  i odczytuje numer zdającemu.
 4. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 5. Członkowie ZN podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej muszą mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 6. Członkowie ZN mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc.
 7. Członkowie ZN oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 8. Członkowie ZN nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi  egzaminami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 9. Członkowie ZN w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
 10. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym:
  1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
  2.  obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  3.  niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
  4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie,
  5. o możliwości dzielenia się  wrażeniami po egzaminie  wyłącznie z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie.
 11. Członkowie ZN rozdają zdającym arkusze w rękawiczkach oraz mają zakryte usta i nos.
 12. Członkowie ZN powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej.
 13. W trakcie trwania egzaminu członkowie ZN podchodząc do zdającego,  mają zakryte usta i nos.
 14. Jeżeli zdający lub członek ZN przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby do odrębnego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki) z zapewnieniem (minimum 2 metrów) odległości od innych osób.
 15. W trakcie  trwania egzaminu członkowie ZN wietrzą salę, mniej więcej co godzinę (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, w celu zapewnienia komfortu zdających.
 16. Członkowie ZN muszą pamiętać, że  wciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 • ZDAJĄCY
 1. Zdający ma obowiązek zachowania dystansu społecznego ( minimum 2 metry), czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej.
 2. Zdający nie może  wnieść na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 3. Zdający potwierdza swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie i na oświadczeniu (załącznik 6), korzystając z własnego długopisu. Jeżeli zdający jest nieletni, ma obowiązek przyjść na egzamin z oświadczeniem podpisanym przez rodzica (Załącznik 7).
 4. Zdający ma obowiązek  zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 5. Zdający wskazuje członkowi ZN kartkę z numerem stolika,  który  zajmie  w sali egzaminacyjnej. Członek ZN w rękawiczkach ochronnych podnosi kartkę i odczytuje numer zdającemu.
 6. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. wychodzi do toalety,
  2.  podchodzi do niego egzaminator,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 8. Zdający może przynieść własną butelkę z wodą (szkoła nie zapewnia wody pitnej).
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, zachowując dystans społeczny (minimum 2 metry).
 10. Zdający  może zjeść przyniesiony przez siebie produkty w czasie przerwy między egzaminami.
 11. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 12. W przypadku zaobserwowania u zdającego objawów choroby, zdający zostaje odizolowany do odrębnego pomieszczenia. Dyrektor powiadamia odpowiednie służby medyczne, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń.
Skomentuj

 • RSS
 • Facebook
 • Picasa
 • YouTube
Przeczytaj poprzedni wpis:
Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020

TERMINY INDYWIDUALNYCH  KONSULTACJI Z NAUCZYCIELAMI

Zamknij